Praktijk voor EMDR en moderne hypnotherapie || Ladogameerhof 277 || 1060 RG Amsterdam || 06 55 62 53 72

Privacy document

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De praktijk voor EMDR en Moderne Hypnotherapie / Olivier C. Delfin doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik als behandelende therapeut:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens langdurende afwezigheid van mij door ziekte, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Uw Naw-gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen, en het eventueel toezenden via gewone post van therapeutisch materiaal.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld hypnotherapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.

AGB zorgverlener: 94006236 – 90026194

AGB praktijk: 94055745 – 90005018

E- mailadres

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het maken of verzetten van afspraken.

Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden voor een anoniem cliënttevredenheidsonderzoek na afloop van uw behandeling. Indien u hier toestemming voor geeft.
Bij de intake kunt u - vooraf aan de behandeling op de behandelovereenkomst – schriftelijk ondertekend aangeven of u hier al dan niet hier aan wilt deelnemen.
Bij deelname ontvangt u een online in te vullen vragenlijst van de beroepsvereniging VIT, waarbij ik als therapeut ben aangesloten.

Heeft u een zelfhulp cd besteld, dan zult u per e-mail moeten aangegeven naar welk adres door u bestelde zelfhulp cd dient te worden gestuurd. Zonder adres kan ik immers geen zelfhulp cd naar u zenden.

In geen geval zal uw e-mailadres met anderen (derden) worden gedeeld.

 

Lid van:

 • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) - Beroepsvereniging voor
  therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg
 • Vereniging EMDR Nederland
 • EMDR-Belgium

Geregistreerd bij:

 • Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP)
 • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complenmentaire Zorg (RBCZ)
 • Kamer van Koophandel (KvK): 34169544

Lidmaatschapnummers

 • EMDR-practitioner certificaatnummer: p-9376
 • VIT: 509.17.A
 • registratienummer NAP: ECP-NL 026/027
 • registratienummer RBCZ: 205079R
 • registratienummer VEN: 30894
 • AGB zorgverlener: 94006236 -90026194