Skip to main content

Privacy document

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De praktijk voor EMDR en Moderne Hypnotherapie / Olivier C. Delfin doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik als behandelende therapeut:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens langdurende afwezigheid van mij door ziekte, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Uw Naw-gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen, en het eventueel toezenden via gewone post van therapeutisch materiaal.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld hypnotherapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.

 E- mailadres

Uw e-mailadres wordt door mij / de Praktijk voor EMDR en Moderne Hypnotherapie bij gewone face tot face contacten enkel gebruikt voor het maken of verzetten van afspraken.
Wordt er samen gekozen voor online beeldbellen consulten dan dien ik gebruik te mnaken van uw e-mailadres om dit contact tot stand te brengen. Zie het kopje beeldbellen hieronder!

Daarnaast kan er met uw toestemming eenmalig uw e-mailadres gebruikt worden voor een anoniem cliënttevredenheidsonderzoek, na afloop van uw behandeling.
Bij de intake kunt u - vooraf aan de behandeling op de behandelovereenkomst – schriftelijk ondertekend aangeven of u hier al dan niet hier aan wilt deelnemen en toestemming voor geeft.
Bij deelname ontvangt u een online in te vullen vragenlijst van de beroepsvereniging VIT, waarbij ik als therapeut ben aangesloten.

Heeft u een zelfhulp cd besteld, dan zult u per e-mailformulier moeten aangegeven naar welk adres u wilt dat de bestelde zelfhulp cd wordt gezonden. Zonder adres kan ik immers geen zelfhulp cd naar u zenden.

Online therapie / Beeldbellen

Bij beeldbellen (onlinetherapie) maak ik gebruik van de applicatie van Therapieland. Om het beeldbellen contact tot stand te brengen dien ik uw e-mailadres op hun site in te voeren.
Deze applicatie is AVG-proof en NEN- ISO-gecertificeerd. Het gaat om een applicatie binnen een beveiligd platform.
Bij het ontwikkjelen van deze beelbellen applicatie is rekening gehouden met ‘security by design’ en de IT-protocollen voor beveiligd ontwikkelen zijn aangehouden conform de ISO 27001 en de NEN 7510 normen.

Qua applicatie gebruik ik naast die van Therapieland inmiddels (november 2023) de EMDR Platform applicatie.
Deze laatste applicatie biedt i.t.t. Therapieland veel betere, geïntegreerde online EMDR mogelijkheden. EMDR Platform voldoet eveneens Therapieland aan alle veiligheids en privacy eisen: CE-gemarkeerd conform MDR (Medical Device Regulation) en AVG-proof servers in Europa.

Cookies op mijn website

Er wordt op geen enkele wijze gebruik gemaakt van tracking cookies op mijn site. Enkel één zogenaamde sessie cookie voor het funtioneren van de site, die bijhoudt of ik al dan niet ingelogd ben.