Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut Olivier C. Delfin van de Praktijk voor EMDR en Moderne Hypnotherapie en de cliënt(e).
 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
  Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  A) De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  B) De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 2. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  A) Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  B) Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  C) De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  D) Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  E) De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders
  afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst.
  De cliënt rekent contant of met behulp van pinnen na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
 1. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is standaardtijd voor sessies ongeveer anderhalf uur.
 1. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie uiterlijk 24 uur / een werkdag van te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer
  cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 1. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen
  betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 1. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)
  overhandigd of medegedeeld.
 1. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
  Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 1. De therapeut is onder andere aangesloten bij de beroepsvereniging van de VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van
  toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
  De therapeut is daarnaast geregistreerd bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
  Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege respectievelijk http://tuchtrechtspraak-nap.nl/nap-trs en www.tcz.nu
 1. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten
  van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde
  aangifte bij de politie worden gedaan.
 1. Olivier C. Delfin is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor
  hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 1. Olivier C. Delfin is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Ladogameerhof 277
  te Amsterdam, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

© Texts / Auteursrecht O.C. Delfin, all rights reserved 2003- 2021 - pictures by AMC Verhoogt